EK, KO Poprad / +421 918 948 773

Pracovisko emisnej kontroly

Vykonávame emisné kontroly na všetky druhy vozidiel a pohonov vrátane LPG.

Pracovisko emisných kontrol má oprávnenie na nasledovné druhy emisných kontrol:

 • emisnú kontrolu pravidelnú,
 • emisnú kontrolu zvláštnu,
 • emisnú kontrolu administratívnu.
Registrácia na notifikáciu o blížiacom sa konci platnosti EK/TK

Potrebné doklady

Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie emisnej kontroly:

a) pravidelnej

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.

b) zvláštnej

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu alebo
 • doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona č. 725/2004 Z. z.v znení neskorších predpisov.

c) administratívnej

 • osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
 • protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu.
 • Informácia o spracúvaní osobných údajov

GDPR pre IS monitorovanie výkonu emisných kontrol

CENNÍK EMISNEJ KONTROLY Poprad

Ceny za výkon emisnej kontroly platný od 23,5.2023

a) pravidelná emisná kontrola

P.č. 1.Osobné a nákladné vozidla do 3,5 t (M1, N1)Cena s DPH
1.1.Motorové vozidla M1, N1; benzín/nafta; BEZKAT, RKAT, NKAT, aj s OBD.
Bez spotrebného materiálu
27,90 €
1.2.Motorové vozidla M1, N1; benzín/nafta; LPG, CNG, aj s OBD.
Bez spotrebného materiálu
32,90 €
1.3.Predkontrola merania emisií 13,90 €

P.č. 2.Nákladné motorové vozidla nad 3,5 tCena s DPH
2.1.Nákladné motorové vozidla nad 3,5 t; všetky druhy pohonu; M2, M3, N2, N3, traktory.
Bez spotrebného materiálu
36,40 €

b) administratívna emisná kontrola

P.č. 3.Všetky kategórie a druhy pohonov vozidiel Cena s DPH
3.1.Administratívna kontrola18,00 €

P.č. 4.Ostatné spotrebné jednotky Cena s DPH
4.1.Pridelenie osvedčenia o emisnej kontrole.2,00 €

Pracovisko kontroly originality

Cieľom kontroly originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

Výsledok kontroly originality je obsiahnutý v Odbornom posudku o kontrole originality a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok je verejný a prístupný na internete - overenie vozidla.

Posilňuje sa kontrolný mechanizmus, ktorý preukázateľne eliminuje legalizáciu odcudzených a zmanipulovaných vozidiel, pri ktorých dochádza k zmene identifikátorov, zásahom do konštrukcie a falšovaniu dokladov.

Skracuje sa proces vybavovania na dopravných inšpektorátoch - pretože vozidlá s platným Odborným posudkom o kontrole originality nemusia absolvovať povinnú obhliadku a údaje o kontrolách sú zaznamenávané priamo do evidencie vozidiel.

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

 • ide o odhlásenie vozidla do cudziny,
 • ide o výmenu podvozka alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený,
 • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla,
 • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ.
ko

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

 • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
 • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
 • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
 • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006

Kontrolu originality vozidiel vykonávajú - oprávnené pracoviská kontroly originality a po vykonanej kontrole vydávajú Odborný posudok o KO.
Výsledok kontroly originality - je verejný a prístupný na internete - overenie posudku.

Objednávka na KO volajte na +421 918 948 773

CENNÍK KONTROLY ORIGINALITY Poprad

Ceny za výkon kontroly originality platný od 1.7.2021

a) základná kontrola originality

P.č. 1.Prípojné vozidlá a motocykleCena s DPH
1.1.Prípojné vozidlá (O1, O2)60,00 €
1.2.Prípojné vozidlá (O3, O4)85,00 €
1.3.Prípojné vozidlá za traktory (R1, R2, R3, R4)85,00 €
1.4.Motocykle (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e)70,00 €

P.č. 2.Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 tCena s DPH
2.1.Osobné vozidlá (M1)80,00 €
2.2.Nákladné vozidlá do 3,5 t (N1)90,00 €

P.č. 3.Nákladné vozidlá nad 3,5t, autobusy a traktoryCena s DPH
3.1.Nákladné vozidlá nad 3,5 t (N2, N3)125,00 €
3.2.Autobusy (M2, M3)135,00 €
3.3.Traktory (T1-T5)130,00 €

P.č. 4.Ostatné vozidlá (stroje)Cena s DPH
4.1.Pracovné stroje120,00 €
4.2.Pásové traktory (C)75,00 €
4.3.Ťahané vymeniteľné stroje za traktor (S)75,00 €
4.4.Snežné skútre (LS)75,00 €
4.5.Ostatné vozidlá (V)75,00 €

b) administratívna kontrola originality

P.č. 5.Osobné a nákladné vozidlá do 3,5 tCena s DPH
5.1.Administratívna kontrola originality pre motocykle (L)60,00 €
5.2.Administratívna kontrola originality pre ostatné vozidlá70,00 €

c) opakovaná kontrola originality

P.č. 6.Opakovaná kontrola originalityCena s DPH
6.1.Opakovaná kontrola originality70,00 €

d) súvisiace služby

P.č. 7.Všetky kategórie vozidielCena s DPH
7.1.PRÍPLATOK M1G10,00 €
7.2.ODOPASS 1 na vyžiadanie40,00 €
7.3.ODOPASS 220,00 €

V cene kontroly originality sú započítané kontrolné bezpečnostné nálepky.