Čo sa deje s vozidlom, ktoré neprejde úspešne kontrolou originality?

 • Čo sa deje s vozidlom, ktoré neprejde úspešne kontrolou originality?

  Čo sa deje s vozidlom, ktoré neprejde úspešne kontrolou originality?

  Ak technici na pracovisku KO zistia stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu do identifikátorov vozidla, na vozidlo nie je nalepená kontrolná nálepka a je vystavený Odborný posudok s hodnotením „nespôsobilé“, pričom sa do výsledku KO zaznamenajú aj ďalšie nedostatky (napr. chýba výrobný štítok, nezrovnalosť v dokladoch, nečitateľné VIN,…).

  Zistenú skutočnosť musia oznámiť Policajnému zboru, pretože existuje dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu (§ 220 Trestného zákona, Falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla). Polícia vozidlo zaistí, podrobí kriminalistickej expertíze – metalografickej skúške, ktorá pomocou odstránenia povlakovej vrstvy, brúsenia a leptania overí zistené skutočnosti.

  Pokiaľ sa potvrdí manipulácia a podozrenie zo spáchania trestného činu, zisťuje sa ďalej pôvodná identita vozidla.

  Ak sa podarí vozidlo identifikovať, overuje sa jeho výskyt v pátraní. Ak sa vozidlo vyskytuje v pátraní a je možné ho vrátiť (napr. nie je poskladané z niekoľkých vozidiel, pôvodný majiteľ je známy,…), vracia sa pôvodnému majiteľovi.

  Ak sa v pátraní nevyskytuje a bola potvrdená neoprávnená manipulácia, vozidlo je po zabezpečení dôkazného materiálu vrátené ako nespôsobilépre premávku na pozemných komunikáciách, je mu odobraté osvedčenie o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom a vozidlo je vyradené z evidencie vozidiel.

  Ak sa ale pozmeňovanie a falšovanie identifikačných údajov nepotvrdí, vozidlo je vrátené. Pretože nie je dovolené prepisovanie výsledku KO v pôvodnom Odbornom posudku, na vydanie nového Odborného posudku s hodnotením „spôsobilé“ je potrebné absolvovať opakovanú KO.

  Opakovaná kontrola originality

  Počas nej sa overí zhodnosť vozidla s vozidlom na predchádzajúcej KO, zistí sa stav vozidla, či na vozidle nedošlo od poslednej kontrole k relevantným zmenám, skontroluje sa neporušenosť a úplnosť kontrolných ochranných nálepiek, vykonajú sa ďalšie úkony v súlade s metodikou KO a všetky namerané a zistené údaje sa zaznamenajú do AISKO (automatizovaného informačného systému KO).

  Ak sa počas skrátenej KO nezistí nesúlad, na vozidlo je nalepená kontrolná nálepka a je vystavený nový Odborný posudok s hodnotením „spôsobilé“.

  Ak sa počas skrátenej KO zistí nesúlad, kontrolná nálepka sa nelepí a vystaví sa Odborný posudok s hodnotením „dočasne spôsobilé“.Po odstránení nedostatkov sa vozidlo môže opätovne pristaviť na skrátenú KO a pokiaľ kontrola potvrdí ich odstránenie, na vozidlo je nalepená kontrolná nálepka a je vystavený nový Odborný posudok s hodnotením „spôsobilé“.

  ZDROJ: https://www.ko.sk